สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน

 • ขอสินเชื่อธกออมสิน 4 ล้าน
  รายได้ของผู้กู้ จาก 8000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย 5-28%
  อายุผู้สมัคร 20-70 ปี วัน
 • สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน เพิ่มชีวิตให้สุขสันต์

  สำหรับใครที่ต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปหมุนเวียนทางธุรกิจหรือจะใช้เป็นค่าใช้จ่าย วันนี้ทางธนาคารได้มีออมสินได้มีสินเชื่อที่สามารถให้คุณได้กู้ในวงเงินเท่าไหร่ก็ได้ อีกทั้งยังมีการกู้เงินระยะสั้นและระยะยาว มาให้คุณเลือกสรร ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน จะมีทั้งแบบใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสินเชื่อที่คุณได้ขอ หากสินเชื่อนั้นมีวงเงินในการกู้ที่ค่อนข้างสูงทางธนาคารจะต้องการหลักทรัพย์ไว้เป็นการค้ำประกันเพื่อหากวันหนึ่งคุณเกิดผิดการชำระหนี้ก็สามารถมีหลักประกันให้ธนาคารได้

  สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสินมีสินเชื่อที่น่าสนใจ

  สินเชื่อชีวิตสุขสันต์เป็นสินเชื่อสำหรับใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการแต่งงาน หรือเป็นไข้จ่ายในการท่องเที่ยว คุณสามารถใช้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ของธนาคารออมสินได้ โดยจะมีวงเงินให้กู้ไม่เกิน 20 ล้านบาทและเงินกู้เบิกเกินบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยทั้งสองประเภท จะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันโดยจะให้กู้ได้ไม่เกิน 95 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินฝากคงเหลือภายในธนาคารหรือให้กู้ได้ไม่เกิน 95 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสลากออมสิน ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดตกลงกันไว้กับผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ระยะเวลาในการชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 10 ปีนับจากเดือนที่คุณต้องชำระจะรวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดยที่กำหนดตามในสัญญาซึ่งจะชำระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกัน หากผู้กู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้ทำสัญญา เป็นรายปีจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในครั้งเดียวเมื่อครบสัญญา 1 ปี ส่วนการกู้เบิกเกินบัญชี ทางธนาคารจะพิจารณาสัญญาในทุก 1 ปี

  คุณสมบัติในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และสามารถทำนิติกรรมทางกฎหมายในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้
  • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีสลากออมสินพิเศษใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
  • จะต้องมีที่อยู่ที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างแน่นอน
  • จะต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินเพราะต้องใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

  หลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

  สำหรับสลากออมสินพิเศษ จะต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นโดยสามารถกู้ได้ที่สาขาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษ

  • สลากออมสินพิเศษที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้อง มีอายุไม่น้อยกว่า 1 วัน นับจากวันที่ซื้อสลากซึ่งสามารถใช้สลากหลายใบรวมกันได้
  • จะต้องไม่มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากให้แก่ผู้อื่น
  • สลากออมสินจะต้องไม่เป็นของผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

  สำหรับเงินฝากออมสินของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

  • จะต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อที่ฝากเงินไว้กับสาขาที่ให้ขอทำเรื่องกู้เงิน
  • จะต้องโอนสิทธิ์ในการถอนเงินให้กับธนาคาร

  สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินช่วยให้การเงินง่ายขึ้น

  การขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินประเภทสินเชื่อชีวิตสุขสันต์จะทำให้คุณสามารถนำเงินต่างๆ ที่ได้เอาไว้ใช้เพื่อการศึกษาท่องเที่ยวหรือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นด้วยสินเชื่อประเภทนี้ จะมีวงเงินให้กู้สูงมากแต่ก็ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันซึ่งหากผู้กู้ มีหลักทรัพย์ทั้งสลากออมสินพิเศษหรือสมุดฝากเงินออมสินก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้แล้ว

  ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้